Organisatie van de IGSD

Vanaf 1 maart 2006 werken de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld op het gebied van sociale zaken en re-integratie samen. Dat doen ze onder de naam Intergemeentelijke sociale dienst Steenwijkerland en Westerveld (IGSD-SW). De verschillende manieren van werken hebben we de afgelopen periode zoveel mogelijk laten samenvloeien tot één werkwijze. Dat kon niet overal, lokale politieke beslissingen houden een paar verschillen in stand.

Het samenwerkingsverband

De IGSD werkt samen onder een Gemeenschappelijke regeling. In de wet Gemeenschappelijke regeling staat hoe gemeenten, of teams van gemeenten, samenwerken en welke juridische aspecten hierbij een rol spelen.
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen is de uitvoerende organisatie voor de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. De IGSD werkt vanuit Steenwijk voor de inwoners van de twee gemeenten Steenwijkerland en Westerveld.

Organisatiestructuur

De formele organisatie van de IGSD bestaat uit:

  • Het algemeen bestuur
  • Het dagelijks bestuur
  • De voorzitter

Het algemeen bestuur van de IGSD bestaat uit vier leden. De colleges van de twee gemeenten hebben ieder twee leden aangewezen. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting en eventuele wijzigingen daarin. Ook stelt het algemeen bestuur de jaarrekening en het ontwerpjaarplan vast.

Dagelijks bestuur

Dit bestuur bestaat uit twee leden en een voorzitter waarbij de voorzitter uit een andere gemeente komt dan de twee leden.
Het dagelijks bestuur:

  • bereidt alles voor waar het algemeen bestuur kennis van moet hebben en wat een besluit nodig heeft;
  • voert besluiten van het algemeen bestuur uit;
  • behartigt de belangen van de IGSD bij andere overheden, instellingen of bedrijven;
  • houdt toezicht op het functioneren van de IGSD.

Het management (De staf) van de IGSD bestaat uit:

  • Directeur
  • 3 Teamleiders
  • Controller

Het management van de IGSD is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.